Jamai Raja - Ep 393

On Ganesh Chaturthi, however, Mahi brings Karan s