Jamai Raja - Ep 324

On Ganesh Chaturthi, however, Mahi brings Karan s