Jamai Raja - Ep 282

On Ganesh Chaturthi, however, Mahi brings Karan s