Jamai Raja - Ep 278

On Ganesh Chaturthi, however, Mahi brings Karan s