Brahmarakshas - Ep 27

While Raina is leaving Rishabh s house, Rishabh s