Brahmarakshas - Ep 26

Mantri Ji and Rudra meet Haider and inform him abo