Brahmarakshas - Ep 25

Mantri Ji and Rudra meet Haider and inform him abo