Brahmarakshas - Ep 24

As Raina watches the family preparing for the kar